Главен редактор:
Проф. д-р Борислав Тошев, дхн (физикохимия; теория и методология на химическото образование; история и философия на науката; образователна политика и управление)

Редакционна колегия:
 • Проф. дбн Златозар Боев – Национален природонаучен музей (роля на музеите за стимулиране на интереса към науката; орнитология)
 • Емилия Григорова – Министерство на образованието, младежта и науката (нормативна база на обучението по природни науки в средното училише)
 • Свежина Димитрова – Астрономическа обсерватория с планетариум, Варна (природни науки в обучението – астрономия, физика, химия; природонаучна грамотност)
 • доц. д-р Иван Дреновски – Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград (физическа география и ландшафтознание)
 • Проф. д-р Боян Кулов – Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН (обучението по география)
 • Prof. Dr. Vincentas Lamanauskas – Scientia Educologica, University of Siauliai, Lithuania (ранно обучение по природни науки)
 • Dr. Iwona Maciejowska – Division of Education, European Association for Chemical and Molecular Sciences (изследвания в образованието – природни науки)
 • Prof. Dr. Mansoor Niaz - Universidad de Oriente, Venezuela (теория и методология на образованието по природни науки; история и философия на науката)
 • Проф. д-р Владимир М. Петрушевски – Университет „Св. Кирил и Методий“, Скопие, Македония (учебен експеримент в природните науки)
 • Dr. Raffaele Pisano –European Society for the History of Science (история и философия на науката, физика)
 • Проф. д-р Васил Симеонов, дхн – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (аналитична химия, наука и общество)
 • Dr. Keith S. Taber – University of Cambridge, UK (теория и методология на преподаването и обучението по природни науки; изследвания в образованието; конструктивизъм)
 • Проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (теория и методология на химическото образование)
 • Доц. д-р Снежана Томова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (теория и методология на биологичното образование)
 • Проф. д-р Наталия Цанова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (теория и методология на биологичното образование)
 • Доц. д-р Христо Чанев - Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (органична химия; ученически състезания и олимпиади)

Завеждащ редакция:
 • Георги Дянков (Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“)

 

bot.gif (118 bytes)